Odporność pożarowa budynku (wpis #19)

Poniżej przykład określenia klasy odporności ogniowej elementów budynku dla typowego bloku mieszkalnego.

Materiały, Artykuły

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst  jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn zmianami

2.PN-B-02852:2001, Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

3.Klasy odporności ogniowej budynków, blog dr inż. Leszeka Chodora

4.Odporność ogniowa konstrukcji budynku, blog dr inż. Leszeka Chodora

Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach.
Rafał Paszkiewicz